Положення про порядок роботи приймальної комісії на 2017рік.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок роботи приймальної комісії Державного навчального закладу “Полтавський центр професійно-технічної освіти” (2017 рік)

1. Загальні положення

1.1. Приймальна комісія - робочий орган, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, наказу МОН № 499 від 14.05.13 року «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», Правил прийому до ДНЗ ПЦПТО, Положення про порядок роботи Приймальної комісії.

1.2. Положення про порядок роботи Приймальної комісії затверджується керівником навчального закладу.

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора, який є головою приймальної комісії. Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, вирішує всі питання, пов’язані з прийомом до центру.

До складу Приймальної комісії входять: 1. Заступник голови , 2. Відповідальний секретар Приймальної комісії; 3. Члени Приймальної комісії.

Заступник голови, відповідальний секретар Приймальної комісії призначаються наказом директора з числа заступників директора та педагогічних працівників училища.

Членами Приймальної комісії призначаються заступники директора, методист, психолог, старший майстер, майстри виробничого навчання та викладачі. Кількість членів встановлюється виходячи із потреби.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності приймальної комісії, затверджується директором училища з числа медпрацівників та навчально-допоміжного персоналу училища.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором не пізніше 31 грудня року, що передує вступній кампанії.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань наказом директора училища створюються комісії для проведення конкурсного відбору за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту та комісія для розгляду оскарження результатів конкурсного відбору вступників. Головою комісій призначається заступник директора з навчально-виробничої роботи. Склад комісій формується з числа педагогічних працівників училища.

Порядок роботи комісій визначається окремим положенням, яке затверджує голова Приймальної комісії.

Наказ про затвердження складу комісії видається директором не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до навчального закладу.

II. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії 2.1. Приймальна комісія розробляє відповідно до Умов прийому Правила прийому, які затверджує директор.

2.2. Приймальна комісія: - забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до центру; - організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсному відборі та поза конкурсного зарахування (згідно з чинними умовами прийому до професійно-технічних училищ України та Правилами прийому до ДНЗ ПЦПТО, визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами конкурсного відбору); - організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії; - приймає рішення про зарахування до складу учнів, слухачів з урахуванням джерел фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до чинного законодавства України, до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, Правил прийому до ДНЗ ПЦПТО за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

ІІІ. Організація роботи Приймальної комісії 3.1. Прийом заяв і документів вступників проводиться в строки, передбачені Правилами прийому до ДНЗ ПЦПТО ( З 05.05.2016 року по 20.08.2016 р., в разі продовження терміну набору- строки Згідно наказу Міністерства освіти і науки України, з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.30. ) та реєструється в прошнурованому з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

1. Порядковий номер (номер особової справи).2. Дата прийняття документів. 3. Прізвище, ім’я та по батькові вступника. 4. Назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, дата видачі. 5. Середній бал документа про повну(базову) загальну середню освіту. 6. Рік народження, стать. 7. Документ про здобуту освіту (оригінал, копія). 8. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї. 9. Паспорт (копія). 10.Свідоцтво про народження (копія). 11.Медичні довідки (086-у, 063 для іногородніх). 12.Фото. 13.Копія ідентифікаційного коду. 14.Домашня адреса (адреса реєстрації). 15.Інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування.

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.

Факт прийому документів фіксується на бланку заяви підписом абітурієнта.

Відмова у прийомі заяви у вступника не допускається, крім випадків порушення вступником законодавства або відсутності передбачених Умовами прийому документів для реєстрації вступника.

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників закривається підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється печаткою. В журналі реєстрації заяв вступників не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

3.2. Розклад проходження медичної комісії на професійну придатність затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті училища та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання. 3.3. Копії документів вступників, які не зараховані на навчання, та їх фотокартки зберігаються протягом трьох місяців, після чого знищуються за актом.

ІV. Організація та проведення конкурсного відбору 4.1. Голова приймальної комісії з числа членів комісії призначає осіб. Що складають рейтинговий список вступників із зазначенням середнього балу документа про освіту та наявності договора із замовником кадрів, що передбачає працевлаштування (багатосторонній договір).4.2. При наявності вступників з однаковими середніми балами документа про освіту та наявності багатосторонніх договорів проводиться співбесіда. 4.3. Інформація про порядок проведення співбесід доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому до початку вступної кампанії. 4.4. Оскарження вступника щодо результатів конкурсного відбору, співбесіди , повинна подаватись особисто у терміни, визначені Приймальною комісією для подання оскаржень (як правило в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку вступників, рекомендованих до зарахування). 4.5. Оскарження, як правило, розглядається в день її подання у присутності вступника, але не пізніше дня, наступного після її подання.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома абітурієнтів до початку співбесід.

V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником . Особи, які в установлений Правилами прийому термін не подали до Приймальної комісії оригінали документів про освітній рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

5.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступників до складу учнів, слухачів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування ( за чи понад державне замовлення ). 5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор училища видає наказ про зарахування вступників до складу учнів, слухачів. Інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється за допомогою засобів наочної інформації. 5.4. Зарахованим до складу учнів вступникам за їх проханням видаються довідки встановленого зразка у зв’язку із вступом до навчального закладу. 5.5. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні педагогічної ради училища.

Кiлькiсть переглядiв: 816

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.